Realizace projektu: Obnova vitrážových okenních výplní - farního kostela Archanděla Michaela

Velký dík patří všem, kteří se finančně podíleli na zhotovení replik 12 vitrážových
oken v kostele Archanděla Michaela - viz níže.

Celková cena (12 oken): 244.800,- Kč
Cena za 1 okno: 20.400,- KčPohled na nová vitrážová okna na severní straně kostela
10.10.2011, autor: Lenka Gebauerová


Pohled na nová vitrážová okna na jižní straně kostela
10.10.2011, autor: Lenka Gebauerová


V říjnu 2010 byla ukončena rekonstrukce střešního pláště, oprava krovu a obnova fasády. Během této rekonstrukce byly nalezeny v půdním prostoru zbytky vitrážových oken z období kolem roku 1760 a následně se z nich podařilo sestavit jedno kompletní okno. Přestože jsme s osazením vitrážových oken původně tak brzy nepočítali, oslovili jsme firmu Františka Legáta z Plzně s poptávkou, zda a za kolik by bylo možné zhotovit a instalovat repliky původních vitráží. Cena byla vykalkulována na 20.400,- Kč za jedno okno včetně instalace (tj. 244.800,- Kč za 12 oken). Po konzultaci s pracovníky NPÚ Plzeň a MěÚ Tachov jsme dospěli k názoru, že by bylo vhodné vitrážová okna nechat vyrobit a nainstalovat. Finance, které sdružení má k dispozici nebo má smluvně zajištěné jsou určeny na restaurátorské práce (viz harmonogram prací) a v nejbližších 5 letech tedy pro výrobu vitrážových oken potřebné peníze sdružení nemá. Pokusíme se získat peníze z nějakého dotačního titulu, šance je však pro tento účel mizivá. Proto se budeme snažit najít sponzory pro zafinancování této akce. Bylo rozhodnuto, že na každé takto vyrobené okno bude umístěn ve spodní části nápis, kdo na výrobu okna přispěl finančním darem. Dne 30. 11. 2010 bylo nainstalováno první vitrážové okno. Další výměna oken bude probíhat podle níže uvedeného plánku.


Plán výměny vitráží

Plán osazování okenních vitráží, podle získání finančních prostředků.

Vitraže nákres


Okno č. 1: finanční částku věnovali pan Jiří Malý a paní Irena Hauptmanová, na skle byl na jejich přání umístěn nápis:
- kostelu věnuje Květa Malá, Dubec 2010.
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 2: potřebné finanční prostředky poskytli manželé Gebauerovi, na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnují manželé Gebauerovi Dubec 24
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 3: věnuje rodina Kudrákova, Vojtechova a E. Klinková jako památku na manžele Šimkovi, na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnují manželé Šimkovi Dubec 36
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 4: bude financováno z příspěvků vybraných během mší
a od návštěvníků kostela, na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnují ze sbírky návštěvníci 2008 - 2012
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 5: finanční prostředky věnuje rodina Rohlenova,
na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnují Rohlenovi Dubec 2010
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 6 - 9: finanční prostředky získány dotací z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje",
na skle bude uveden nápis:
- obnovu podpořil Plzeňský kraj 2011
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 10: finanční prostředky věnovalo město Přimda
na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnuje město Přimda 2011
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 11: finanční prostředky věnovala obec Třemešné
na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnuje obec Třemešné 2012
fotodokumentace

Vitraže nákres


Okno č. 12: finanční prostředky věnuje rodina Báčova
na skle bude uveden nápis:
- kostelu věnují Báčovi Tachov 2011
fotodokumentaceFrantišek Legát (druhý zleva)se svými spolupracovníky.
autor: Karel Gebauer


30. 11. 2010 Bylo osazeno ukázkové vitrážové okno - pozice č. 1.
Okno bylo vyrobeno podle zpracovaného návrhu podle původního dochovaného vzoru.

02. 12. 2010 První kontrolní den
Podle nákresu byl vyroben vzor vitrážového okna se žlutými bucny a šířkou olověné sítě 0,8 cm. Na barevnosti i šířce olověné sítě se shodli pracovníci NPÚ Plzeň i pracovníci MÚ Tachov. Dále bylo schváleno, že na vitrážových oknech může být umístěno věnování dárce finančních prostředků na jeho výrobu. Vzor vitrážového okna byl na místě schválen a bylo rozhodnuto, že další okna budou vyrobena podle schváleného vzoru.

06. 12. 2010 Byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska na obnovu vitrážových okenních výplní“
Na základě místního šetření pracovníků NPÚ v Plzni a pracovníků MÚ v Tachově bylo doporučeno podání žádosti.

09. 12. 2010 Sdružení obdrželo „Oznámení o zahájení řízení směřujícího
k vydání závazného stanoviska a poskytnutí poučení"

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

23. 12. 2010 Sdružení obdrželo „Závazné stanovisko k obnově okenních vitrážových oken“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že výměna
a obnova okenních výplní za nové vitrážové okenní výplně podle předloženého návrhu žadatele, se považuje z hlediska zájmu státní památkové péče podle ustanovení par. 14 odst. 3 památkového zákona za přípustnou.

11. 01. 2011 Byly osazeny okenní vitrážové výplně - pozice č. 2 - 6.
Na základě získaných finančních prostředků viz "Plán osazování okenních vitráží" byly vyrobeny a osazeny další okna.

22. 02. 2011 Byla podána a zaregistrována „Žádost o poskytnutí dotace Plzeňského kraje z dotačního programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje"
Žádost byla podána na 2. etapu obnovy vytrážových okenních výplní. Podaná žádost byla doporučena MÚ v Tachově odborem školství a kultury.

21. 04. 2011 Schválení „Žádosti o dotaci“.
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 3731/11 ze dne 21. 04. 2011 poskytnutí účelových dotací v rámci programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ a programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích
a zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“pro rok 2011.

13. 05. 2011 Sdružení obdrželo smlouvu na poskytnutí účelové dotace“.
Účelová dotace byla poskytnuta ve výši 80.000,-, což představuje výrobu a osazení téměř 4 vitrážových okenních výplní.

21. 07. 2011 Druhý kontrolní den
Byla posouzena stávající osazená vitrážová okna. Pracovníci MÚ Tachov a NPÚ Plzeň
se shodli, že způsob provedení a osazení je v souladu s odsouhlaseným návrhem
a postupem. Výrobu vitráže a osazení oken provedla specializovaná firma – pan František Legát z Plzně.

23. 08. 2011 Byly osazeny další okenní vitrážové výplně - pozice č. 7 - 10.
Obnovu podpořil Plzeňský kraj z programu "Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje" (pozice č. 6 - 9). Okno na pozici č. 1O zatím není finančně zajištěno.

15. 09. 2011 Byly osazeny okenní vitrážové výplně - pozice č. 11 - 12.
Okno na pozici č. 11 zatím není finančně zajištěno. Na okno č. 12 byly získány finanční prostředky formou finančního daru.

29. 09. 2011 Byla podána "Žádost o stanovení termínu kontroly provedených prací".
Na základě smlouvy č. 18/P/2011 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z programu „ Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ podle
čl. IV. p. 2 sdružení požádalo o stanovení termínu kontroly provedených prací, na které byla poskytnuta dotace.

19. 10. 2011 Bylo zasláno závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace obnovy provedené v roce 2011.
Na Plzeňský kraj odbor památkové péče byly zaslány veškeré požadované doklady
k vyúčtování.

4. 11. 2011 Bylo schávleno vyúčtování.
Částka ve výši 80.000,- Kč byla Plzeňským krajem schválena a odeslána na účet sdružení.

14. 11. 2011 Předána žádost starostovi obce Třemešné o poskytnutí finančních prostředků na 1 vitrážové okno.
Na pracovním zastupitelstvu obce Třemešné, kde byli pozvání zástupci spolků, byla starostovi obce žádost předána a následně zastupitelstvem projednána. Přítomní zastupitelelé s poskytnutím fiančních prostředků souhlasili.
Znění žádosti

15. 11. 2011 Odeslána žádost starostovi města Přimdy o poskytnutí finančních prostředků na 1 vitrážové okno.
Znění žádosti

05. 12. 2011 Oznámení o schválení finančního příspěvku radou města Přimdy.
Starosta města Přimdy pan Miloslav Kunt oznámil občanskému sdružení, že požadovaný finanční příspěvek na vitrážové okno byl schválen radou města Přimdy
ve výši 20.000,- Kč a bude uhrazen ihned po podpisu smlouvy.

08. 02. 2012 Schválení finančního příspěvku zastupitelstvem obce Třemešné.
Na zasedání zastupitelstva obce Třemešné byl finanční příspěvek na okno schválen.

coded by o-design ©