Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


4. etapa: Restaurování oltářů a kazatelny

- boční oltář sv Tekly

Celková cena: 266.000,- Kč

Dotace MK ČR: 200.000,- Kč
Finanční dar od RNDr. Karla Gebauera: 66.000,- Kč

11. 8. 2008 Restaurátorský průzkum - Irena Hauptmannová ak. mal
Zjištění: Dřevo je napadeno červotočem. Některé části jsou tak zničené, že odpadávají, některé chybějí úplně. Barva je nestabilní. Stav obrazu je velmi špatný: plátno je zpuchřelé, prověšené a na mnoha místech protržené. Části plátna chybí úplně. Barevná vrstva je nestabilní. Dřevo napínacího rámu je vetché a napadené červotočem.

8. 9. 2008 byla podána „Žádost o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Na základě provedeného restaurátorského průzkumu byl zpracován restaurátorský záměr, který je součástí Žádosti o restaurování bočního oltáře sv. Tekly zaslané Městskému úřadu v Tachově – odboru školství a kultury.

11. 9. 2008 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

24. 9. 2008 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

25. 10. 2008 Restaurování oltáře – Irena Hautmannová ak. mal.
Bylo zahájeno restaurování oltáře – v první fázi bude restaurován oltářní obraz a dále bude následovat restaurování dřevěných částí oltáře. Předpokládaný termín dokončení je r. 2011.
Fotodokumentace

2009 Zastavení restaurování
Vzhledem k tomu, že sdružení získalo dotaci ze SZIF na opravu krovu, střechy a fasády bylo nutno finanční prostředky, které byly pro restaurování oltáře, přesunout na povinný podíl, kterým se sdružení na opravách podílí.

15. 1. 2009 podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje
Byla podána a zaregistrována žádost o dotaci na "Zachování a obnovu kulturních památek Plzeňského kraje" vyhlášeného pro rok 2009. Žádost byla podána na 1. etapu - restaurování oltářního obrazu sv. Tekly.

12. 4. 2009 Oznámení o vyřazení žádosti o dotaci z Plzeňského kraje
Žádost nebyla podána v souladu s podmínkami dotačního programu a bylo rozhodnuto o jejím vyřazení.

4 .2009 Zastavení restaurování
Vzhledem k tomu, že sdružení získalo dotaci ze SZIF na opravu krovu, střechy a fasády bylo nutno finanční prostředky, které byly pro restaurování oltáře, přesunout na povinný podíl, kterým se sdružení na opravách podílí.

27. 6. 2011 podání žádosti o dotaci z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost prostřednictvím Národního památkového ústavu v Plzni na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2012". Žádost byla podána na celkovou obnovu a restarurování bočního oltáře sv. Tekly.

4. 7. 2011 návrh na zařazení akce obnovy o dotaci z Ministerstva kulury
Oznámení NPÚ v Plzni o odeslání žádosti na zařazení akce na Ministerstvo kultury ČR.

03. 2012 návrh nebyl zařazen do akce obnovy z Ministerstva kulury

9. 6. 2012 podání žádosti o dotaci z Ministerstva kulury
Na doporučení NPÚ v Plzni byla opět podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2013". Žádost byla podána na celkovou obnovu a restarurování bočního oltáře sv. Tekly

15. 10. 2012 návrh na zařazení akce obnovy o dotaci z Ministerstva kulury
Oznámení NPÚ v Plzni o odeslání žádosti na zařazení akce na Ministerstvo kultury ČR.

18. 3. 2013 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2013.
Oznámení MK ČR o zařazení restarování bočního oltáře sv. Tekly s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2013 vynaloženy - nejvýše však 50.000,- Kč.

04. 2013 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 50.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Na MK ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků a byly zaslány potřebné dokumenty. Bylo rozhodnuto o restaurování 1. etapy - oltářní obraz sv. Tekly.

10. 5. 2013 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 50.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z MK ČR ve výši 50.000,- Kč.

10. 5. 2013 podání žádosti o dotaci z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2014". Žádost byla podána na 2. etapu obnovy a restarurování bočního oltáře sv. Tekly

07. 1. 2014 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky z PRMKP na r. 2013" na Ministerstva kulury.
Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací 1. etapy.
Fotodokumentace

coded by o-design ©