Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


1. etapa: Oprava krovu, střechy a fasády

cena: 4.662.160,- Kč
(sdružené finanční prostředky: Dotace ze SZIF - program rozvoje venkova 4.177.944,- Kč, občanské sdružení Dubec sobě o.s. 464.216,- Kč - z finančního daru poskytnutého RNDr. Karlem Gebauerem, finanční příspěvek obce Třemešné 20.000,- Kč). Důležitou skutečností pro vyplacení přiznané dotace je fakt, že akce musí být nejprve zrealizována a teprve potom může být podána žádost o proplacení přiznané dotace. Aby bylo možné akci uskutečnit, bylo nutné zajistit finanční prostředky (částku 4.662.160,- Kč) v plné výši před zahájením stavebních prací. Potřebné finance poskytl RNDr. Karel Gebauer, a to ve výši 1.900.000,- Kč ve formě daru a částku 2.742.160,- Kč formou půjčky. Obec zaplatila provedení stavebně historického průzkumu ve výši 20.000,- Kč.

24. 10. 2007 Prohlídka kostela – ing. Arch. Pohořalá NPÚ Plzeň
Proběhla prohlídka kostela. Vzhledem k prasklé klenbě bylo navrženo provést průzkum střechy a krovu. Dále bylo navrženo zpracovat projektovou dokumentaci a zajistit vyjádření statika.

9. 5. 2008 Zaměření krovu - Zdeněk Procházka
Bylo provedeno zaměření krovu a posouzeny některé původní stavební prvky. Na základě získaných poznatků byl vysloven předpoklad, že stavba kostela by mohla být podstatně starší, než je první písemná zmínka. Bylo doporučeno provést stavebně historický průzkum, který by zahrnoval:
- Dendrologické datování dřevěných konstrukcí
- Historický průzkum
- Archeologický průzkum

16. 5. 2008 Prověření technického stavu kostela – ing. Švehla z firmy Ateliér Soukup s.r.o.
Byl posouzen stav krovu, střešní krytiny a nosného zdiva. Na základě získaných poznatků byl označen stav za havarijní.

16. 6. 2008 Žádost o uvolnění finančních prostředků na historický průzkum
O. s. požádalo obec Třemešné o uvolnění finančních prostředků na vypracování historické studie včetně provedení základního archeologického průzkumu.

17. 7. 2008 Projednání záchrany a obnovy kostela - schůzka konaná na faře
v Horšovském Týně

Přítomni: zástupci Římskokatolické farnosti v Horšovském Týně, Národního památkového ústavu v Plzni, Městského úřadu v Tachově – odboru školství a kultury, Ateliéru Soukup s.r.o. a občanského sdružení Dubec sobě o.s.. Ing. Švehla z Ateliéru Soukup na jednání seznámil přítomné s danou problematikou včetně promítnutí snímků stávajícího stavu konstrukcí.
Zástupce Městského úřadu v Tachově předložil Závazné stanovisko ze dne 17. 3. 1995 kde byl označen stav krovu za havarijní a doporučena jeho oprava. Přítomni se dohodli, že v první fázi je nutné vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci střešního pláště, opravu krovu a obnovu fasády.

srpen 2008 Dendrologické datování dřevěných konstrukčních prvků
- ing. Tomáš Kyncl

- hrazeno z příspěvku od obce Třemešné
Předána vypracovaná zpráva dendrologického datování dřevěných prvků.

září 2008 Dohoda o zpracování projektové dokumentace p. Volfíkem
Na základě předešlých jednání byla občanským sdružením objednána projektová dokumentace.

2. 10. 2008 Zaměření kostela - Zdeněk Procházka
Dodatečné zaměření kostela pro potřeby prováděného stavebně historického průzkumu.

říjen 2008 Stavebně historický průzkum - Zdeněk Procházka
- hrazeno z příspěvku od obce Třemešné
Předána vypracovaná zpráva o historickém průzkumu.

říjen 2008 Archeologický průzkum - PhDr. Pavel Břicháček, Zdeněk Procházka
- hrazeno z příspěvku od obce Třemešné
Předána vypracovaná zpráva o archeologickém průzkumu.

9. 10. 2008 Projednání projektové dokumentace na opravu střešního pláště, opravu krovu a obnovu fasády - schůzka konaná v Dubci
Přítomni: zástupce Římskokatolické farnosti v Horšovském Týně, Národního památkového ústavu v Plzni, projektanta a občanského sdružení Dubec sobě o.s.
Schůzka byla svolána za účelem projednání zpracovávané projektové dokumentace. Bylo projednáno zapracování návrhů a připomínek z předchozího jednání ze dne 17. 7. 2008. Následně proběhlo místní šetření půdního prostoru a na místě byly upřesněny některé technické a stavební úkony. Bylo posouzeno dosednutí nosných trámů na klenbu a způsob jejich přizvednutí a také byla konzultována vhodnost navržené nové střešní krytiny. Přítomní posoudili havarijní poškození střechy a míst kde zatéká voda. V návaznosti na to se všichni účastníci seznámili s následným poškozováním nástěnných maleb a mobiliáře kostela.

12. 10. 2008 Byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska pro obnovu kulturní památky kostela Archanděla Michaela v Dubci“
Na základě několika místních šetření pracovníků NPÚ v Plzni, odborníků na opravy kulturních památek byla zpracována projektová dokumentace, která je součástí Žádosti o vydání závazného stanoviska zaslané Městskému úřadu v Tachově – odboru školství a kultury.

14. 10. 2008 Sdružení obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení
a seznámení s podklady rozhodnutí

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

17. 10. 2008 Projednání projektové dokumentace na opravu střešního pláště, opravu krovu a obnovu fasády - schůzka konaná v Dubci
Přítomni: zástupci Národního památkového ústavu v Plzni, statika a občanského sdružení Dubec sobě o.s. Na základě podané Žádosti o vydání závazného stanoviska … byla znovu provedena prohlídka půdního prostoru, posouzen stav krovu, bednění a krytiny. Byl kladně hodnocen stav dochovaného barokního historického krovu a netradiční řešení konstrukce klenby kostela. Statik provedl patřičné úkony na zpracování zprávy o stavu nosných konstrukcí.

17. 10. 2008 Bylo podáno „Ohlášení stavby“ na MÚ Bor
Ohlášení stavby bylo podáno na rekonstrukci střešního pláště, opravu krovu a obnovy fasády kulturní památky kostela Archanděla Michaela v Dubci.

22. 10. 2008 Sdružení obdrželo „Rozhodnutí o rekonstrukci střešního pláště, opravě krovu a obnově fasády“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“,
že rekonstrukce střešního pláště, opravy krovu a obnovy fasády dle přiložené dokumentace se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustnou.

22. 10. 2008 Sdružení obdrželo „Souhlas s provedením ohlášené stavby"

23. 10. 2008 Byla podána a zaregistrována „Žádost o dotaci z SZIV - PRV“
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova byla podána na rekonstrukci střešního pláště, opravu krovu a obnovu fasády. Podaná žádost, je
v souladu s programem obce, se strategií mikroregionu Borsko i se strategickým plánem MAS Český Les, o.s.

3. 3. 2009 Schválení „Žádosti o dotaci z SZIF - PRV“.

4. 3. 2009 "Výzva k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu"

20. 4. 2009 Posouzení a vyhodnocení nabídek

29. 4. 2009 Podpis „Dohody o poskytnutí dotace z PRV"

21. 5. 2009 Úvodní schůzka před zahájením stavebních prací
Za přítomnosti pracovníků NPÚ Plzeň, MÚ Tachov, Západočeského stavexu
a občanského sdružení byl dohodnut počáteční postup stavebních prací. Dále bylo dohodnuto, že je nutné zpracovat restaurátorský záměr na zabezpečení vnitřních nástěnných maleb.

26. 5. 2009 Stavební firma začala se stavbou lešení.
Fotodokumentace

2. 6. 2009 První kontrolní den
Byl posouzen stav odkryté části krovu a stav pozednice. Pozednice je zcela zničena
a napadeny jsou i zhlaví vazných trámů a krokví včetně námětků. Je nutné zajistit
a zkreslit profilaci římsy a provézt restaurátorský průzkum venkovních omítek – barevnost fasády.

7. 6. 2009 Byl proveden restaurátorský průzkum fasád a posouzení stavu vnitřních maleb.
Fotodokumentace

8. 6. 2009 Byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska na zabezpečení a zrestaurování nástropních maleb.

16. 6. 2009 Druhý kontrolní den.
Upřesnily se stavební postupy a byla zhotovena profilace říms. Je nutné provést zajištění římsy proti vyklopení. Přítomni byli seznámeni s navrhovaným postupem
pro zajištění vnitřních nástěnných maleb.
Fotodokumentace

7. 7. 2009 Třetí kontrolní den.
Práce probíhají podle dohodnutých postupů. Pro konzultaci byl přizván pan Kuzmiak Vasko z f. TESMO s.r.o. Praha. Přítomni obdrželi restaurátorský průzkum venkovních omítek a barevnosti fasády - posoudí pracovníci NPÚ Plzeň.

28. 7. 2009 Čtvrtý kontrolní den.
Práce pokračují v souladu se zápisem ze dne 7.7. 2009. Na základě předloženého restaurátorského průzkumu venkovních omítek bylo NPÚ v Plzni doporučeno provézt sondy v širším rozsahu za účelem zjištění barevnosti a členění barokní fasády. Fotodokumentace

25. 8. 2009 Pátý kontrolní den.
Proběhla kontrola stavu prováděných prací a nebyly vzneseny žádné námitky. Restaurátorka Irena Hauptmanová seznámila přítomné s provedenými sondami
a vlastním doporučením opravy fasády, dále bylo tlumočeno vyjádření a připomínky ředitelky NPÚ v Plzni paní Mgr. Drncové. Své poznatky o fasádě přednesl Zdeněk Procházka a vše bylo na místě konzultováno s p. Tomášem Karlem z NPÚ v Plzni.
Na základě získaných poznatků a posouzení stávajícího stavu byl navržen přesný postup opravy a barevnosti fasád.
Restaurátorský průzkum fasád.
Fotodokumentace

22. 9. 2009 Šestý kontrolní den.
Přítomni se shodli, že práce na krovu odpovídají projektu a jsou provedeny v dobré kvalitě. Bude zahájena oprava krovu nad presbytářem v místě věže. Zde se doporučuje nahradit vazné trámy novými a úžlabí u věže je třeba rozšířit, převést do plochého
s protispádem k věži. Na krokve nebudou osazeny námětky, spád bude v původní rovině krokví. Úžlabí bude provedeno z ocelového pozinkovaného plechu – po zoxidování opatřeno nátěrem v barvě střešní krytiny.
Římsa na jižní straně je provedena bez připomínek v dobré kvalitě. Dále budou zahájeny práce na omítání jižní plochy.

27. 10. 2009 Sedmý kontrolní den.
Opravy jsou prováděny podle předchozích dohod. Je rozkrytá střecha a probíhají práce na krovu v oblasti věže. Střední vaznice bude v prostřední části vyměněna a krokev
v těchto místech bude vyměněna celá. Úprava zhlaví kráčat v závěru presbytáře bude řešena podobně jako u zhlaví nad lodí kostela. Pro vynesení mezilehlých krokví je navrženo osadit spodní vaznici do úrovně nad horní úroveň kráčat. Uložení krovu na severní straně bude provedeno na pozednici probíhající i nad nikami ve zdivu. V oblasti věže bude zdivo zednicky začistěno na úrovni podkladků vazných trámů. Dozdívka presbytáře mimo věž bude řešena obdobně jako nad lodí, zdivo zataženo až za zkosení rohu věže.

4. 5. 2010 Osmý kontrolní den.
Přítomní shlédli odkrytý stávající kamenný chodníček kolem kostela a na základě posouzení jeho stavu byla navržena změna ukončení omítky. Omítka bude stažena do úrovně stávajícího chodníčku a ošetřena proti pronikání kapénkové vody. Chodník bude vyčištěn a doplněn o chybějící kameny. Dále bylo rozhodnuto o odstínu barevnosti fasády na lomenou bílou. Opravy krovu odpovídají předchozím dohodám. Hřeben a nároží budou upraveny měděnými klempířskými prvky. Přívod elektriky do vnitřního prostoru kostela bude ve stávajících trasách.
Fotodokumentace

1. 6. 2010 Devátý kontrolní den.
Práce na krovu i fasádě probíhají podle předchozích dohod. Fasáda z jižní strany byla opatřena nátěrem podle vybraného vzorku. V této barevnosti se bude pokračovat na celém kostele. Všechny klempířské prvky budou provedeny v mědi z důvodu větší trvanlivosti a nižších nákladů na údržbu. Na základě předložené historické fotodokumentace bylo dohodnuto, že funkce soklu bude obnovena. Bude odsouhlasena jeho barevnost podle předložených vzorků - měla by být v souladu s kamenným ostěním.

15. 6. 2010 Desátý kontrolní den.
Práce na krovu i fasádě probíhají podle předchozích dohod bez námitek. Doporučuje se ověřit funkci zarážky při přívalovém dešti. Přechod střech mezi presbytářem a lodí na severu - úžlabnice se ponechá podepřená hranolem, připevnění se zesílí svorníkem s maticí zapuštěnou do kapsy. Křížové ztužení u střešního vylézáku na severu se opraví. Stávající profil byl v minulosti doplněn nalípnutím a spojen kramlemi. Profil bude nahrazen novým, začepovaným do rozpěry a krokve. Dlaby se upraví seříznutím do klínu pro aktivaci vzpěry.
Fotodokumentace

20. 7. 2010 Jedenáctý kontrolní den.
Práce probíhají v souladu s projektem. Byla odstraněna omítka ve výši zaměřeného soklu - odsouhlaseno pracovníky NPÚ Plzeň. Krov se opravuje na západní straně kostela. Dále probíhá pokrývání novými šablonami a oplechování v mědi.

17. 8. 2010 Dvanáctý kontrolní den.
Práce probíhají v souladu s projektem a podle předchozích dohod. Bude předložen projekt elektroinstalace podle podmínek dohodnutých přímo na místě. Byly ukončeny práce na římse.
Fotodokumentace

21. 9. 2010 Třináctý kontrolní den.
Práce na krovu, střešním plášti a na fasádě byly dokončeny v souladu s projektovou dokumentací a s průběžnými připomínkami pracovníků NPÚ Plzeň, MÚ Tachov a statika. Chodníky budou očištěny dle provedeného vzoru u věže, terén bude dorovnán na úroveň chodníku se svažením od kostela. Dřevěné prvky dveří a žaluzií budou natřeny barvou REMMERS. Sokl bude natřen v dohodnutém odstínu. Dále kovová konstrukce oken a dveří bude očištěna od rzi a proveden nátěr kovářskou barvou RUST OLEUM.

14. 10. 2010 Čtrnáctý kontrolní den.
Na půdě byla zhotovena lávka včetně zábradlí podle dohodnutého postupu. Chodníky a svodové žlábky byly provedeny v souladu s připomínkami. Kovové a dřevěné konstrukce oken a dveří byly zrestaurovány, očištěny a opatřeny nátěrem.
Celkové zhodnocení: Veškeré prováděné práce byly prováděny v souladu s projektovou dokumentací, v souladu s požadavky státní památkové péče a podle požadavků pracovníků NPÚ Plzeň, MÚ Tachov, statika a projektanta.

Práce na opravě krovu, střechy a fasády se tímto považují za ukončené a další kontrolní dny v této souvislosti nebudou svolávány.
Fotodokumentace

20. 10. 2010 Byla podána a zaregistrována „Žádost o proplacení výdajů“
Na základě ukončení opravy krovu, střechy a fasády byla podána Žádost o proplacení výdajů z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova.

22. 10. 2010 Bylo podáno "Oznámení o ukončení stavebních prací“
Vzhledem k tomu, že opravy se týkaly kulturní památky, bylo nutné podat na MÚ v Boru - odbor výstavby a územního plánování oznámení o ukončení stavebních prací.

22. 11. 2010 Bylo provedeno místní šetření a kontrola dokladů pracovníky SZIF z Českých Budějovic.
Na základě podání žádosti o proplacení výdajů bylo provedeno místní šetření v kostele Archanděla Michaela v Dubci. Pracvovníci SZIF se seznámili s provedenými opravami, pořídili vlastní fotodokumentaci a zkontrolovali veškeré dokumenty, které se oprav týkaly.

21. 03. 2011 Bylo obdrženo "Oznámení o schválení platby“
Při ověření způsobilosti výdajů a splnění veškerých podmínek Pravidel nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované výše odtace.

Baner

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.


coded by o-design ©