Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


2. etapa: Restaurování a obnova vnitřních omítek a elektroinstalace

cena: ?,- Kč

24. 3. 2010 Restaurátorský průzkum vnitřních omítek - Irena Hauptmannová ak. mal.
Zjištění: průzkum byl proveden formou páskových i plošných sond. Vnitřní omítky jsou ve špané kondici. Barevná vrstva je pokryta nečistotami, na mnoha místech se odlupuje v celých kusech a je protkána prasklinami. Ve spodní části je vlivem vlhkosti omítka velmi nestabilní, zpráškovatělá a prakticky na celé ploše odpadává a odlupuje se. Spodní část lodi byla několikrát přemalována (sondy odhalily 7 vrstev nátěrů). Původní výmalba je lomená bílá, jako po celém kostele. Většinu omítek ve spodní části bude nutno odstranit, zdivo sanovat a nahradit omítkou novou. Ostatní omítky v horní části jsou relativně v dobrém stavu a plomby bude použito pouze vyjímečně na problematických místech.
Fotodokumentace

21. 4. 2010 byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska na restaurování a obnovu vnitřních omítek"
na Městský úřad v Tachově – odboru školství a kultury.
Pokračující práce na restaurování maleb a výmalby si vyžádaly další fázi - obnovu vnitřních omítek (viz restaurátorský záměr ze dne 24. 3. 2010).

27. 4. 2010 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

26. 5. 2010 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování a obnově vnitřních omítek“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

20. 7. 2010 první kontrolní den
Bylo rozhodnuto za přítomnosti pracovníků NPÚ Plzeň, MÚ Tachov a restaurátorky, že nesoudržné partie bočních omítek budou postupně šetrně odkrývány. Odkryté partie budou ošetřeny přípravkem proti plísním a houbám.

srpen 2010 objev středověké pekované omítky

srpen 2010 objev zazděné kamenné niky

17. 8. 2010 druhý kontrolní den
Pracovníci NPÚ Plzeň a MÚ Tachov rozhodli, že odkrytá původní pekovaná středověká omítka bude zdokumentována, zafixována a překryta novou omítkou. Dokumentaci provede restaurátorka a také pracovníci NPÚ Plzeň. Další objev - zazděná kamenná nika bude postupně odhalena. K tomuto řešení se dospělo na základě provedených sond, které prokázaly, že současná zazdívka je novodobá, neboť na stávající omítce se nachází pouze jedna vrstva šablonové výmalby. I v případě niky je nutné provést podrobnou dokumentaci jak pracovníky NPÚ Pzeň tak restaurátorky.
Fotodokumentace

14. 10. 2010 třetí kontrolní den
Pracovníci NPÚ Plzeň a MÚ Tachov si prohlédli odkrytou kamennou niku a rozhodli
o rozšířených sondách kolem niky. Dále bylo rozhodnuto, že může být započato
s realizací nových omítek.

coded by o-design ©