Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


4. etapa: Restaurování oltářů a kazatelny

- oltář sv. Archanděla Michaela

Celková cena: 607.000,- Kč

Dotace MK ČR: 480.000,- Kč
Finanční dar od Mgr. Kamila Báči: 127.000,- Kč

1. 2009 Restaurátorský záměr - Irena Hauptmannová ak. mal
Vzhledem k rozsahu a stupni poškození bylo navrženo zpevnění a petrifikace dřeva. Dále odstranění nevhodných přemaleb a vyčištění původní polychromie, zatmelení a zaretušování. Chybějící části budou dořezány. Povrch barevné vrstvy bude uzavřen fixací. Stav obrazu je špatný. Bude provedena rentoaláž, odstraněny povrchové nečistoty, doplněny chybějící části malby tmelem, zaretušování a optické zacelení. Povrch malby bude zafixován.

9. 8. 2010 byla podána „Žádost o restaurování hlavního oltáře sv. Archanděla Michaela“
Na základě provedeného restaurátorského průzkumu byl zpracován restaurátorský záměr, který je součástí Žádosti o restaurování zaslané Městskému úřadu v Tachově – odboru školství a kultury.

? o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

14. 9. 2010 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování hlavního oltáře sv. Archanděla Michaela“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

23. 6. 2016 podání žádosti o dotaci ve výši 295.000,- Kč z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kuetaplturních památek na rok 2017". Žádost byla podána na 1. etapu obnovy a restarurování.

13. 2. 2017 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2017.
Oznámení MK ČR o zařazení restarování kazatelny s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2017 vynaloženy - nejvýše však 200.000,- Kč.

1. 3. 2017 doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Na základě vyhodnocení stavu připravenosti a naléhavosti NPÚ v Plzni doporučil v rámci Plzeňského kraje poskytnutí příspěvku.

28. 3. 2017 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 200.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Na MK ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků a byly zaslány potřebné dokumenty.

15. 5. 2017 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 200.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z MK ČR ve výši 200.000,- Kč.

12. 6. 2017 podání žádosti o dotaci ve výši 312.000 Kč z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2018". Žádost byla podána na 2. etapu obnovy a restarurování hlavního oltáře sv. Archanděla Michaela

6. 9. 2017 kontrolní den
Za přítomnosti člena sdružení, pracovníka státní památkové péče a restaurátorky byla provedena kontrolní prohlídka postupu prací 1. etapy restaaurování. Dohodl se další kontrolní den na konec října.

17. 10. 2017 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena kontrolní prohlídka postupu prací 1. etapy restaaurování. Přítomní se shodli, že práce jsou prováděny v souladu s vydaným rozhodnutím a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky a že práce plánované na rok 2017 byly provedeny v plném rozsahu.

10. 1. 2018 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky z PRMKP na r. 2017" na Ministerstva kulury.
Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací.
Fotodokumentace

29. 1. 2018 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2018.
Oznámení MK ČR o zařazení restarování kazatelny 2. etapy s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2018 vynaloženy - nejvýše však 280.000,- Kč.

21. 2. 2018 doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Na základě vyhodnocení stavu připravenosti a nalhavosti NPÚ v Plzni doporučil v rámci Plzeňského kraje poskytnutí příspěvku.

23. 4. 2018 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 280.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Na MK ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků na 2. etapu a byly zaslány potřebné dokumenty.

1. 10. 2018 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 280.000,- Kč z Ministerstva kulury.
Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z MK ČR ve výši 280.000,- Kč na restaurování 2. etapy.

21. 8. 2018 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena průběžná kontrolní prohlídka 2. etapy restaaurování. Přítomní se shodli, že práce jsou prováděny v souladu s vydaným závazným stanoviskem a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky. Probíhá tmelení architektury oltáře, odstrojené části jsou zatmeleny a připravené ke zlacení. Horní část oltáře je již zrestaurována a osazena na původní místo.

13. 12. 2018 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka 2. etapy restaaurování. Přítomní se shodli, že práce jsou prováděny v souladu s vydaným závazným stanoviskem a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky. Práce plánované pro rok 2018 byly provedeny v plném rozsahu a kvalitě.

12. 2018 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky z PRMKP na r. 2018" na Ministerstva kulury.
Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací.
Fotodokumentace

coded by o-design ©