Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


3. etapa: Restaurování nástropních maleb

cena: 1.213.OOO,- Kč

3. 5. 2008 Postavení lešení pro umožnění restaurátorského průzkumu maleb

3. – 4. 5. 2008 Restaurátorský průzkum nástropních maleb a výmalby - Irena Hauptmannová ak. mal.
Zjištění: malba je původní nepřemalovaná. Barevná vrstva je nestabilní, uvolňuje se
od podkladu a na mnoha místech je porušena širokými puklinami. Barevná vrstva je pokryta nečistotami a působí zašedle. Sondy ve štukovém zdobení prokázaly tři vrstvy – dvě bílé, třetí původní – je lomená bílá. Uprostřed vítězného oblouku jsou namalovány dva znaky, ostatní část je bílá. Páskové sondy prokázaly, že celý oblouk byl zdoben červenou drapérií upravenou do volut. Spodní hřeben oblouku je lemován oranžovým páskem. Oba erby jsou nově přemalované, ale sondy neprokázaly odchylky od původní malby ve spodní vrstvě.
Fotodokumentace

6. 6. 2009 Kontrola stavu nástropních maleb před zahájením stavebních prací - opravy krovu a střechy.
Na základě posouzení současného stavu maleb byl zpracován restaurátorský záměr
na jejich zabezpečení a zrestaurování.

8. 6. 2009 byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska na zabezpečení a zrestarování nástropních maleb"
na Městský úřad v Tachově – odboru školství a kultury. Vzhledem k tomu, že
v současné době začíná oprava krovu a střechy kostela, byl doporučen postup, který ochrání malby před jejich případným poškozením.

10. 6. 2009 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

8. 7. 2009 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o zabezpečení a restaurování nástropních maleb a výmalby“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

9. 7. 2009 bylo zahájeno zabezpečení maleb.
Bylo okamžitě zahájeno zabezpečení nejproblémovějších míst nástropních maleb nad presbytářem, kde je barevná vrstva nestabilní, přilnavost k podkladu je problematická (vymývá se - části maleb chybí) a uvolňuje se od podkladu a před vítězným olboukem. Vzhledem k instalaci lešení bylo dohodnuto s restarurátorkou, že po zajištění nejproblémovějších míst provede i plošné zabezpečení a vyčištění maleb. Práce budou probíhat do prosince 2009
Fotodokumentace

24. 3. 2010 Restaurátorský průzkum vnitřních omítek - Irena Hauptmannová ak. mal.
Zjištění: průzkum byl proveden formou páskových i plošných sond. Vnitřní omítky jsou ve špané kondici. Barevná vrstva je pokryta nečistotami, na mnoha místech se odlupuje v celých kusech a je protkána prasklinami. Ve spodní části je vlivem vlhkosti omítka velmi nestabilní, zpráškovatělá a prakticky na celé ploše odpadává a odlupuje se. Spodní část lodi byla několikrát přemalována (sondy odhalily 7 vrstev nátěrů). Původní výmalba je lomená bílá, jako po celém kostele. Většinu omítek ve spodní části bude nutno odstranit, zdivo sanovat a nahradit omítkou novou. Ostatní omítky v horní části jsou relativně v dobrém stavu a plomby bude použito pouze vyjímečně na problematických místech.
Fotodokumentace

12. 4. 2010 byla podána „Žádost o vydání závazného stanoviska na restaurování a obnovu vnitřních omítek"
na Městský úřad v Tachově – odboru školství a kultury.
Pokračující práce na restaurování maleb a výmalby si vyžádaly další fázi - obnovu vnitřních omítek (viz restaurátorský záměr ze dne 24. 3. 2010).

27. 4. 2010 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

26. 5. 2010 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování a obnově vnitřních omítek“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydalo „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

11. 2. 2011 byl zpracován projekt na restaurování a obnovu vnitřních omítek“
Projekt byl zpracován podle vydaného závazného stanoviska za účasti projektanta, restaurátorky a členy o.s..

22. 02. 2011 Byla podána a zaregistrována „Žádost o dotaci z SZIV - PRV“
Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova byla podána na 2. část restaurování nástropních maleb a výmalby. Podaná žádost, jev souladu s programem obce, se strategií mikroregionu Borsko i se strategickým plánem MAS Český Les, o.s.

11. 04. 2011 o.s. obdrželo „Žádost o doplnění dokumentace k podané dotaci
z SZIV - PRV“

Po prozkoumání předložené dokumentace bylo ze strany SZIF vyžádáno doplnění
a upřesnění některých údajů žádosti.

22. 04. 2011 o.s. obdrželo „Oznámení o provedené administrativní kontrole
k podané dotaci z SZIV - PRV“

Po prozkoumání předložené dokumentace nebyly ze strany SZIF zjištěny žádné nedostatky.

5. 05.2011 Kontrolní den Za účasti pracovníků sdružení, památkové péče městského úřadu a restaurátorky proběhl kontrolní den před plánovaným zahájením restarování.

04. 07. 2011 byla schválena „„Žádost o dotaci z SZIV - PRV““

21. 07. 2011 o.s. obdrželo zvací dopis k podpisu "Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR"
Po prozkoumání předložené dokumentace nebyly ze strany SZIF zjištěny žádné nedostatky.

10. 08. 2011 byla podepsána "Dohoda o poskytnutí dotace z PRV ČR"
Byla podepsána dohoda o poskytnutí dotace na 2. část restaurování nástropních maleb a výmalby.

08. 2011 příprava podkladů k uskutečnění zadávacího řízení

12. 09. 2011 byla zveřejněna "Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky"
Podle zákona č. 137/2006 Sb., byla zveřejněna prostřednictvím internetových stránek občanského sdružení Výzva a zadávací řízení k podání nabídky.

12. - 20. 09. - 2011 Prohlídky místa plnění - dle výzvy

22. - 26. 09. - 2011 doručení nabídek

27. 09. 2011 Posouzení a vyhodnocení nabídek

29. 09. 2011 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

5. 10. 2011 Předání objektu zhotoviteli
Na základě smlouvy ze dne 5. 10. 2011 byla památka předána k provedení restaurování nástropních maleb po dobu plnění akce.

7.06. 2012 Kontrolní den

Bylo konstatováno, že práce na výmalbě a malbách jsou prováděny v souladu s restaurátorským záměrem a připomínkami pracovníků státní památkové péče.

23.11. 2012 Kontrolní den

Bylo konstatováno, že práce na výmalbě a malbách byly provedeny v souladu s restaurátorským záměrem a připomínkami pracovníků státní památkové péče, zničené malby nad presbytářem byly opticky sceleny. Práce na vítězném oblouku byly posouzeny v této etapě jako definitivní. Případné další kroky budou řešeny v následujících etapách.

15. 02. 2013 Předání objektu objednavateli
Po dokončení restaurátorksých prací byly na základě smlouvy ze dne 5. 10. 2011 památka předána objednavateli. Práce byly provedeny v souladu se závazným stanoviskem ze dne 7. 7. 2009 a podle všech připomínek státní památkové péče.

18. 2. 2013 Byla podána a zaregistrována „Žádost o proplacení výdajů“
Na základě ukončení 2. části restaurování nástropních maleb a výmalby byla podána Žádost o proplacení výdajů z Programu rozvoje venkova – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova – Obnova a zhodnocování kulturního dědictví venkova.

22. 11. 2013 Bylo provedeno místní šetření a kontrola dokladů pracovníky SZIF z Českých Budějovic.
Na základě podání žádosti o proplacení výdajů bylo provedeno místní šetření v kostele Archanděla Michaela v Dubci. Pracvovníci SZIF se seznámili s provedenými restaurátorskými pracemi, pořídili vlastní fotodokumentaci a zkontrolovali veškeré dokumenty, které se oprav týkaly.

7. 05. 2013 Bylo obdrženo "Oznámení o schválení platby“
Při ověření způsobilosti výdajů a splnění veškerých podmínek Pravidel nebyly zjištěny skutečnosti, které by vedly ke snížení požadované výše dotace.

Baner

SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.


coded by o-design ©