Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


4. etapa: Restaurování oltářů a kazatelny

- boční oltář sv Kryštofa

Celková cena: 278.500,- Kč

Dotace MK ČR: 249.000,- Kč (89,4%)
Finanční dar od RNDr. Karla Gebauera: 29.500,- Kč (10,6%)

11. 8. 2008 Restaurátorský průzkum - Irena Hauptmannová ak. mal
Zjištění: Dřevo je napadeno červotočem. Některé části jsou tak zničené, že odpadávají, některé chybějí úplně. Barva je nestabilní. Stav obrazu je velmi špatný: plátno je zpuchřelé, prověšené a na mnoha místech protržené. Části plátna chybí úplně. Barevná vrstva je nestabilní. Dřevo napínacího rámu je vetché a napadené červotočem.

8. 9. 2008 byla podána „Žádost o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Na základě provedeného restaurátorského průzkumu byl zpracován restaurátorský záměr, který je součástí Žádosti o restaurování bočního oltáře sv. Tekly zaslané Městskému úřadu v Tachově – odboru školství a kultury.

11. 9. 2008 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni

24. 9. 2008 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

25. 10. 2008 Restaurování oltáře – Irena Hautmannová ak. mal.
Bylo zahájeno restaurování oltáře – v první fázi bude restaurován oltářní obraz a dále bude následovat restaurování dřevěných částí oltáře. Předpokládaný termín dokončení je r. 2011.
Fotodokumentace

2009 Zastavení restaurování
Vzhledem k tomu, že sdružení získalo dotaci ze SZIF na opravu krovu, střechy a fasády bylo nutno finanční prostředky, které byly pro restaurování oltáře, přesunout na povinný podíl, kterým se sdružení na opravách podílí.

13. 6. 2018 podání žádosti o dotaci z Ministerstva kulury ČR
Byla podána a zaregistrována žádost prostřednictvím Národního památkového ústavu v Plzni na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2019". Žádost byla podána na 1. etapu obnovy a restarurování bočního oltáře sv. Kryštofa - oltářního obrazu.

13. 2. 2019 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2019.
Oznámení MK ČR o zařazení 1. etapy restarování bočního oltáře sv. Kryštofa - oltářního obrazu s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2019 vynaloženy - nejvýše však 59.000,- Kč.

27. 2. 2019 doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Na základě vyhodnocení stavu připravenosti a naléhavosti NPÚ v Plzni doporučil
v rámci Plzeňského kraje poskytnutí příspěvku.

27. 3. 2019 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 59.000,- Kč z Ministerstva kulury ČR.
Na MK ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků a byly zaslány potřebné dokumenty.

31. 5. 2019 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 59.000,- Kč z Ministerstva kulury ČR.
Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z MK ČR ve výši 59.000,- Kč.

06. 2019 podání žádosti o dotaci z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2020". Žádost byla podána na 2. etapu obnovy a restarurování bočního oltáře sv. Kryštofa

29. 8. 2019 Oznámení o doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Byla doručena kopie návrhu na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do programu restaurování movitých kulturních památek pro rok 2020.

17. 10. 2019 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka 1. etapy restaaurování oltářního obrazu. Přítomní se shodli, že práce byly provedeny v souladu s vydaným rozhodnutím a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky. Práce plánovan pro rok 2019 byly provedeny v plném rozsahu a kvalitně.

12. 2019 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky z PRMKP na r. 2019" na Ministerstva kulury ČR.
Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací 1. etapy.
Fotodokumentace

11. 2. 2020 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2020.
Oznámení MK ČR o zařazení 2. etapy restarování bočního oltáře sv. Kryštofa - dřevěných částí s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2020 vynaloženy - nejvýše však 190.000,- Kč.

coded by o-design ©