Realizace projektu: Obnova a ochrana kulturní památky - farního kostela Archanděla Michaela


4. etapa: Restaurování oltářů a kazatelny

- kazatelna

Celková cena: 292.000,- Kč

Dotace MK ČR: 250.000,- Kč
Finanční dar od RNDr. Karla Gebauera: 42.000,- Kč

11. 8. 2008 Restaurátorský průzkum - Irena Hauptmannová ak. mal
Zjištění: Dřevo je napadeno červotočem. Některé části jsou tak zničené, že odpadávají, některé chybějí úplně. Barva je nestabilní. Stav obrazu je velmi špatný: plátno je zpuchřelé, prověšené a na mnoha místech protržené. Části plátna chybí úplně. Barevná vrstva je nestabilní. Dřevo napínacího rámu je vetché a napadené červotočem.

8. 9. 2008 byla podána „Žádost o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Na základě provedeného restaurátorského průzkumu byl zpracován restaurátorský záměr, který je součástí Žádosti o restaurování bočního oltáře sv. Tekly zaslané Městskému úřadu v Tachově – odboru školství a kultury.

11. 9. 2008 o.s. obdrželo „Oznámení o zahájení správního řízení a seznámení
s podklady rozhodnutí“

Tímto dnem bylo zahájeno správní řízení. Žádost byla postoupena Národnímu památkovému ústavu, územnímu odbornému pracovišti v Plzni.

24. 9. 2008 o.s. obdrželo „Rozhodnutí o restaurování bočního oltáře sv. Tekly“
Městský úřad Tachov odbor školství a kultury vydal „závazné stanovisko“, že restaurátorské práce se považují z hlediska zájmu státní památkové péče za přípustné.

4. 2014 podání žádosti o dotaci ve výši 262.800,- Kč z Ministerstva kulury
Byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2015". Žádost byla podána na celkovou obnovu a restarurování kazatelny.

9. 3. 2015 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky do programu restaurování kulturních památek pro rok 2015.
Oznámení MK ČR o zařazení restarování kazatelny s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou
v roce 2015 vynaloženy - nejvýše však 100.000,- Kč.

13. 4. 2015 doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Na základě vyhodnocení stavu připravenosti a naléhavosti NPÚ v Plzni doporučil
v rámci Plzeňského kraje poskytnutí příspěvku.

27. 4. 2015 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 100.000,- Kč
z Ministerstva kulury.

Na MK ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků a byly zaslány potřebné dokumenty. Bylo rozhodnuto o restaurování 1. etapy.

4. 5. 2015 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 100.000,- Kč
z Ministerstva kulury.

Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z Ministerstva kultury ČR
ve výši 100.000,- Kč.

11. 6. 2015 podání žádosti o dotaci ve výši 180.000 Kč z Ministerstva kulury
Na doporučení NPÚ v Plzni byla podána a zaregistrována žádost na zařazení akce obnovy movité kulturní památky do "Programu restaurování movitých kulturních památek na rok 2016". Žádost byla podána na 2. etapu obnovy a restarurování bočního oltáře sv. Tekly

8. 10. 2015 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka 1. etapy restaaurování. Přítomní se shodli, že práce byly provedeny v souladu s vydaným závazným stanoviskem a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky.

12. 2015 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky
z PRMKP na r. 2015" na Ministerstva kulury.

Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací.
Fotodokumentace

25. 1. 2016 oznámení o zařazení obnovy a restaurování kulturní památky
do programu restaurování kulturních památek pro rok 2016.

Oznámení MK ČR o zařazení restarování kazatelny 2. etapy s příslibem finančního příspěvku, předběžně ve výši max 90% z celkových smluvně doložených nákladů, které budou v roce 2016 vynaloženy - nejvýše však 150.000,- Kč.

7. 3. 2016 doporučení k poskytnutí příspěvku na realizaci akcí v rámci Plzeňského kraje.
Na základě vyhodnocení stavu připravenosti a naléhavosti NPÚ v Plzni doporučil
v rámci Plzeňského kraje poskytnutí příspěvku.

29. 3. 2016 žádost o uvolnění finančních prostředků - příslib 150.000,- Kč
z Ministerstva kulury.

Na Ministerstvo kultury ČR byla poslána žádost o uvolnění přislíbených finančních prostředků na 2. etapu a byly zaslány potřebné dokumenty.

8. 4. 2016 rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků - příslib 150.000,- Kč
z Ministerstva kulury.

Bylo doručeno rozhodnutí o uvolnění finančních prostředků z MK ČR ve výši 150.000,- Kč na restaurování 2. etapy.

2. 12. 2016 kontrolní den
Za přítomnosti členů sdružení, pracovníků státní památkové péče a restaurátorky byla provedena závěrečná kontrolní prohlídka 2. etapy restaaurování. Přítomní se shodli, že práce byly provedeny v souladu s vydaným závazným stanoviskem a z hlediska státní památkové péče nejsou k provedeným pracem žádné připomínky.

28. 12. 2016 Odesláno "Vyúčtování akce obnovy movité kulturní památky
z PRMKP na r. 2016" na Ministerstva kulury.

Vyúčtování bylo odesláno včetně závěrečné restaurátorské správy s fotodokumentací provedených prací.
Fotodokumentace

coded by o-design ©