Realizace projektu: Revitalizace biokoridoru


1. etapa: Oprava kamenných břehů rybníka a rozpadlých kamenných břehů potoka, obnovení kamenné lávky přes potok


listopad 2008
V průběhu měsíce listopadu bylo provedeno vypuštění rybníka.
Byly zahájeny vstupní jednání s obcí s cílem zajistit souhlas obce s realizací tohoto projektu. Obecní zastupitelstvo vyslovilo předběžný souhlas, protože navrhovaný projekt je v soulasu se schváleným rozvojovým programem obce na období 2008 - 2013.

prosinec 2008
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo pověření sdružení Dubec sobě o.s. realizací projektu
a odsouhlasilo v rozpočtu na rok 2009 finanční příspěvek na tuto akci. Současně pověřilo starostu obce k uzavření příslušné smlouvy o společném užívání obecných pozemků a realizace tohoto projektu.

únor 2009
Proběhlo úvodní jednání s firmou Západočeský stavex s.r.o. ve věci zajištění subdodávky stavebních prací.

březen 2009
Byla uzavřena smlouva mezi sdružením a obcí ve věci společného užívání pozemků číslo: 1477, části pozemku č. 1491, dále pozemků 1490, 1325/1 zatravněné části pozemku č. 1325/2 a p.p.č. 1325/7, 1277/9, 1325/4, 1381, 1382, 1482, 1483 a 1484 v k.ú Dubec za účelem revitalizace biokoridoru, realizace dubového arboreta a opravy kostela.
Proběhlo zahájení stavebních prací na opravě kamenných břehů rybníka. Fotodokumentace.

květen 2009
Pokračování na opravě kamenných břehů rybníka a potoka. Zahájení terénních úprav
a výsadby dřevin.
Fotodokumentace.

červen 2009
Dokončení stavebních prací. Pokračování na terénních úpravách kolem kamenné lávky
a kolem rybníka, osazování dřevin.

coded by o-design ©