Název projektu: Obnova a ochrana kulturní památky
- farního kostela Archanděla Michaela

Cílem projektu je odstranění havarijního stavu střechy i fasády, zamezení zřícení
klenby a záchrana cenného interiéru. Jedná se o časově i finančně náročný projekt. Bude realizován v etapách podle výše zajištěných finančních prostředků.
Záměrem je projekt realizovat v úzké součinnosti s odbornými institucemi a pracovišti, s obcí, podnikatelskými subjekty a s využitím fondů určených pro obnovu a rozvoj kulturního dědictví venkova.

Kostel je kulturní památkou vykazující značnou historickou hodnotu a je výraznou dominantou regionu. Je předurčen být významnou součástí cestovního ruchu. Podle získaných poznatků je svědkem doby, která předcházela dosidlování obyvatelstvem
z bavorských zemí. S ohledem na historický význam bude snahou v další fázi vybudovat stálou expozici ukazující návštěvníkům vznik a vývoji obce a nejbližšího
okolí v dějinných souvislostech.

Projekt bude rozdělen do 7 etap:

 • etapa: Oprava krovu, střechy a fasády
 • předpokládaný termín realizace: 2009 - 2010
  předpokládaná cena : 4.642.160,- Kč

 • etapa: Restaurování a obnova vnitřních omítek a elektroinstalace
 • předpokládaný termín realizace: 2010

 • etapa: Restaurování nástěnných maleb a výmalby
 • restaurování proběhne v 6 fázích:

  - 1. fáze: vyčištění a zabezpečení maleb

  předpokládaný termín realizace: 2009
  předpokládaná cena: 314.000,- Kč

  - 2. fáze: sejmutí přemaleb, tmelení, retuš a fixáž v první části od vítězného oblouku směrem do lodi

  předpokládaný termín realizace: 2010 - 2011
  předpokládaná cena: 285.000,- Kč

  - 3. fáze: tmelení, retuš a fixáž v druhé části lodi včetně chóru

  předpokládaný termín realizace: 2012
  předpokládaná cena: 170.000,- Kč

  - 4. fáze: tmelení, retuš a fixáž ve vstupu pod chorem včetně části presbytáře

  předpokládaný termín realizace: 2013
  předpokládaná cena: 180.000,- Kč

  - 5. fáze: tmelení, retuš a fixáž ve zbývající části presbytáře

  předpokládaný termín realizace: 2014
  předpokládaná cena: 170.000,- Kč

  - 6. fáze: restaurování výmalby v sakristii, oratoři a zbývajících prostorách

  předpokládaný termín realizace: 2015
  předpokládaná cena: 94.000,- Kč

 • etapa: Restaurování oltářů a kazatelny

 • -
  Oltář sv. Tekly

  předpokládaný termín realizace: 2008 - 2011
  předpokládaná cena: 130.000,- Kč

  - Oltář sv. Kryštofa

  předpokládaný termín realizace: 2011 - 2012
  předpokládaná cena: 130.000,- Kč

  - Kazatelna

  předpokládaný termín realizace: 2013 - 2014
  předpokládaná cena: 120.000,- Kč

  - Oltář sv. Archanděla Michaela

  předpokládaný termín realizace: 2014 - 2016
  předpokládaná cena: 240.000,- Kč

 • etapa: Obnova vitrážových okenních výplní
 • předpokládaný termín realizace: optimální by bylo v roce 2011 po ukončení
  1. etapy. Bude přizpůsobeno v závislosti na zajištění finančních prostředků

  předpokládaná cena: 250.000,- Kč

 • etapa: Restaurování a oprava varhan
 • předpokládaný termín realizace: v závislosti na zajištění finančních prostředků

 • etapa: Restaurování a oprava ostatního mobiliáře
 • předpokládaný termín realizace: 2016 - 2017

coded by o-design ©